Leder- og organisasjonsutvikling

Ledelse er en nøkkelfaktor for utvikling, arbeidsmiljø og kvalitet. Organisasjonsutvikling er en prosess som krever god ledelse, stor grad av involvering, klare mål og åpne og dialogbaserte prosesser.

Lederutvikling

Ambia sine rådgivere har god og omfattende kunnskap om ledelse, lederutvikling og medarbeiderskap. Ledelse er en nøkkelfaktor for utvikling, arbeidsmiljø og kvalitet. Vi kan tilby rådgivning og kompetanseheving for ledere på alle nivåer innen helse og omsorg.

Ambia legger vekt på at læring og utvikling skal skje prosess- og erfaringsbasert i godt planlagte forløp. Vi kjenner utfordringsbildet til lederne i helse- og omsorgstjenestene, både i kommuner og spesialisthelsetjenester. Den hverdagen den enkelte står i og målet om gode og brukervennlige tjenester ligger alltid til grunn for vår bistand.

I Ambia har vi blant annet kompetanse på endrings- og forbedringsledelse, innovativt lederskap, strategisk kompetanseledelse, teamledelse og lederteam, prosessledelse, konflikthåndtering og coaching.

Organisasjonsutvikling

Organisasjonsutvikling må nødvendigvis ikke forstås som omorganisering eller store endringer av organisasjonen. Utvikling gir organisasjonen retning og skal skje over tid, verdier og normer er viktige virkemidler og skal bidra til at organisasjonen kan fremstå med kvalitet og evne til å løse problemer og endringer i omgivelsene.

Vi analyserer dagens organisasjon og bidrar med gode prosesser for veivalg, mål, prosesstiltak og lederutvikling basert på organisasjonens egenart og behov. Det er i skjæringspunktet mellom organisasjon og mennesker det «nye» skapes. Vi hjelper både med å se helhet og detaljer, og veileder organisasjonen trygt gjennom prosessene.

Les mer om helselederutdanningen

Helselederutdanningen er en praksisrettet og fleksibel lederutdanning for helseledere, i samarbeid med Høgskolen Innlandet og Fagakademiet.

Målgruppen for studiet er ledere og potensielle ledere for virksomheter i brukerrettet pleie- og omsorgssektor. Gjennomføringen skjer lokalt, i eller nært hjemkommunen til deltakerne, og gir studiepoeng.

https://youtu.be/CaSe0mZN18U

Kom i kontakt med oss