Tjenesteinnovasjon og gevinstrealisering

Dette konseptet utvikler nye løsninger som taes i bruk gjennom beskrivelser av helhetlige tjenesteforløp med roller, ansvar og samhandlingsarenaer, veivisere og utfyllende beskrivelser av prosesser, rutiner og prosedyrer brukt i daglig drift.

Mer informasjon om tjenesteinnovasjon og gevinstrealisering.

Utgangspunktet er gjerne noe som er utfordrende, som har vært et problem lenge og som må løses ELLER det er noe helt nytt som skal utvikles. Vi skreddersyr etter behov og ønsker.

Av verktøy bruker vi: Veikart for tjenesteinnovasjon og bruk av metoder og verktøy for tjenestedesign, endringsledelse og gevinstrealisering. Disse verktøyene er utviklet av KS og Innomed, og er gratis tilgjengelig.

Oppdragsgiver har et relevant team som har avsatt ressurser til å utforme en ny løsning, Ambia stiller med prosessveileder og bidrar inn i prosessen med en coachende tilnærming. Det legges vekt på at erfaringsgrunnlaget er praksisnært, konkret, helhetlig og lett tilgjengelig

Ta kontakt!

Kom i kontakt med oss