BPA

Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA)

Kommunale helse- og omsorgstjenester består ulike tjenester, en av disse er å ha et tilbud om Brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Dette er en alternativ organisering av praktisk bistand etter lov om sosiale tjenester. Det er kommunen som bestemmer om brukerne skal få organisert tjenestene som BPA. Ordningen innebærer at tjenestemottakeren har egne faste assistenter som han eller hun har arbeidslederansvar for.

I Ambia har vi kompetente medarbeidere som har jobbet med BPA i form av kurs for arbeidsledere, assistenter, kommunale ledere og saksbehandlere i en årrekke, faktisk siden før lovfestingen av BPA. Vi har fulgt utviklingen over tid, oppdatert oss på lovverket og ikke minst gitt råd og veiledning til svært mange brukere og kommuner.

Ambia kan tilby opplæring i form av ulike typer kurs, i den enkelte kommune basert på behov, eller konseptkurs som er åpent for alle å melde seg på. Vi tilbyr også e-læring, digitale kurs, rådgivning og evaluering av kommunens BPA-ordninger.

BPA er en lovfestet rett, det er også et politisk uttrykt ønske om at BPA skal være et likestillingsverktøy, som bidrar til å leve et mest mulig aktivt og selvstendig liv. Selv om lovverket er likt, har kommunene innrettet sine ordninger helt forskjellig. Trenger din kommune en evaluering av sin BPA-ordning i et helhetsperspektiv?