Elisabeth Arntzen

E-post: post@ambia.no
Telefon: mobil 95967889

Elisabeth Arntzen ble ferdig utdannet lege i 1983, og har mer enn 35 års erfaring fra spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten, tilsynsarbeid, arbeidsmedisin med mer. Erfaringen omfatter blant annet arbeid med; ledelse, kvalitet, samarbeid, pasientsikkerhet, forsvarlighet, god praksis, myndighetskrav, tjenesteutvikling, legemidler, brukermedvirkning, prosjektledelse og konflikthåndtering. Hun har også gått på nasjonalt topplederprogram for ledere i spesialisthelsetjenesten og studert filosofi.

Som assisterende fagdirektør, utdanningssjef og prosjektdirektør i Helse Sør-Øst RHF har hun de siste årene vært prosjektleder for to større prosjekter. Det ene var etableringen av ny utdanning for leger i spesialisering (LIS) i samtlige helseregioner i Norge (2016-2018). Arbeidet var nasjonal og fordret omfattende samarbeid med samtlige helseforetak, fagmiljøene, Helsedirektoratet, Helse- og omsorgsdepartementet, kommunehelsetjenesten m.fl. Det andre prosjektet omfattet psykisk helsevern for barn og unge (BUP) i alle helseforetak/sykehus i Helse Sør Øst (2018-2020). Målet var bedre rekruttering, kompetanse og utviklingsarbeid i BUP.

Ellers er Elisabeth forfatter/skribent og foredragsholder/veileder. Boken «Ledelse og kvalitet i helsetjenesten – arbeidsglede og orden i eget hus» ble først utgitt i 2014 og er nå utgitt i andre utgave i 2021. Boken er pensum ved flere utdanningsinstitusjoner.

Siste artikkel hun skrev (sammen med Mari E. A. Toftegaard) stod i Dagens medisin 26.09.21 «Bruk individuell plan ved kronisk sykdom»

Elisabeth leverer åpne kurs i ledelse og kvalitet i helse- og omsorgstjenesten samt bestillingsoppdrag, rådgivning og gjennomganger gjennom Ambia. Hun leverer både fysisk og digitale løsninger.