Sykehjemsanalyse

Ambia benytter en egen sammenstilling av regnskapsdata og andre data for å gjøre kostnadene ved sykehjemsdrift mest mulig sammenliknbare over kommunegrensene.

Sykehjemsanalysen vil fortelle om kommunen har større utgifter på dette området enn andre kommuner.

Kommune besvarer et rapporteringsskjema som Ambia bruker i liknende oppdrag. Skjemaet omfatter regnskapstall, bemanning, ledelse, matkostnader, sykefravær m.m.

Vi vil med bakgrunn i disse dataene sammenlikne driftssituasjonen på sykehjemmet i din kommune med sykehjem andre steder i landet som vi har sammenliknbare tall fra.

Sykehjemmene blir sammenliknet bl.a. på hvordan vektingen er mellom faste kostnader og variable kostnader.

For å sikre at ressurs- og driftsanalysen fanger opp forhold som bemanningsplaner, gruppestørrelser, arbeidstidsplanlegging (turnus) og pleiefaktor, vil Ambia be om en detaljert oversikt over antall årsverk og faggrupper.

Ressurs- og driftsanalysen vil være et godt bidrag til å identifisere mulige tilpasnings- eller endringstiltak.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Ta kontakt!

Kom i kontakt med oss