Ressurskrevende tjenester

Den sterke veksten i yngre brukere av hjemmetjenester, er et av de tydeligste utviklingstrekkene i kommunale helse- og omsorgstjenester de siste tiårene ifølge Meld.st.15 Leve hele livet.

Veksten i nye yngre brukergrupper har reist spørsmål om denne utviklingen kan ha skjedd på bekostning av de eldre, og om det er ulikheter i tjenestenivået for eldre og yngre mottakere av kommunale helse- og omsorgstjenester. Dette til tross for at tjenestetilbudet reguleres av samme lovverk.

Mennesker med utviklingshemming har ofte behov for omfattende og varige tjenester

Tilbudet må være helhetlig, forutsigbart, tilstrekkeligog trygt.

Det er viktig å se på:

 • Er tilbudet forsvarlig og i tråd med lovverket?
 • Samsvarer behovsvurdering, enkeltvedtak og faktisk ytt tjeneste
 • Administrativ og faglig ledelse
 • Individuell tilpasning
 • Kompetanse
 • Praksis og styringssystem
 • Utmåling, utforming og evaluering

Hvordan sikre at tilbudet er helhetlig, forutsigbart og tilstrekkelig og trygt?

Gjennom:

 • Godt styringsverktøy
 • God ledelse
 • Godt faglig arbeid
 • Kvalitativt gode vedtak
 • God ressursstyring

For å få dybdekunnskap om ressurseffektivitet og mulige kostnads-reduksjoner, må det sees i sammenheng med tjenestekvalitet.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Ta kontakt!

Kom i kontakt med oss