Tjenestedesign er en empati drevet prosess, som har som mål å skape en bedre løsning for brukeren. Prosessen har i hovedsak fem faser og det finnes et utall av verktøy som kan brukes. Det tas ofte utgangspunkt i et «problem» som ønskes løst, som er av litt større karakter.

Innovasjon og kontinuerlig forbedring går hånd i hånd. Når en innovasjon/ny løsning er implementert, er det fortsatt behov for å effektivisere prosesser og jobbe smartere som vil være viktig for den daglige driften. Derfor anbefaler Ambia i forbindelse med overgang til en mer innovativ kommune, at Lean som metodikk for kontinuerlig forbedring velges.

Litt om LEAN

Lean kan ses både som en overordnet filosofi for organisering og samhandling av arbeidsoppgaver og som et uttrykk for en rekke verktøy som kan implementeres på et mer operasjonelt nivå.

Det finnes mange modeller som beskriver Lean fra et filosofisk ståsted. Men et hovedtrekk er at det vektlegges et langsiktig perspektiv hvor forbedringsarbeid er godt forankret på alle nivåer i organisasjonen. Dette oppnås ved å ha fokus på mennesker, gjennom gjensidig respekt, delegering av utfordringer samt dyrke det beste i hvert enkelt individ, i samspill med prosesser og det input og output.

Kilde: www.difi.no