Onsdag 5. mai 2021

Pasientrettighetsloven gjaldt først bare for helsetjenesten og helsepersonell. I forbindelse med samhandlingsreformen i 2012 og ny lov for den kommunale helse og omsorgstjenesten, ble pasientrettighetsloven vedtatt for alle de kommunale tjenestene som er regulert i denne loven, også de tidligere sosiale tjenestene som ikke ble overført til NAV.

Pasient- og brukerrettighetsloven som den heter i dag, er endret en rekke ganger, og er særlig utvidet når det gjelder rett til behandling. Det gjelder også rett til kommunale tjenester. Den er en av flere lover som regulerer helse- og omsorgstjenestene, og loven må sees i nær sammenheng med helse- og omsorgstjenesteloven og helsepersonelloven. Kurset vil gi en kort oversikt over helseretten, og sammenhengen mellom lovene.

Kursets varighet 3 timer – kl. 0900 – 1200 og på den digitale plattformen Teams.

Kursavgift kr 1700,- pr. person.